Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Klagomålshantering

Dina synpunkter är viktiga för oss!
På Viktoriaskolan tar vi dina synpunkter på allvar. Vi strävar alltid efter att göra vår verksamhet så bra som möjligt för våra barn och elever. Därför är det självklart att det ständigt arbetas med förbättringar för att utveckla verksamheten.

Rutiner vid klagomål på verksamheten
Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagen kapitel 4 § 8 samt Skollagen kapitel 28 (se 13 och 16 §§).

I Brickebergskyrkans skolstiftelses skola och förskola, Viktoriaskolan och Pärlan sker det genom att vårdnadshavare och elever ges möjlighet att muntligt eller skriftligt lämna klagomål på verksamheten. I syfte att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att klagomål framförs till den det berör. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

Klagomål kan riktas mot enskild person, verksamheten eller rektor.

Mottagande av klagomål
Blanketter för klagomål och synpunkter finns här intill. Det finns två blanketter. Den ena blanketten ”Klagomål på verksamhet” avser klagomål som rektor tar emot och utreder. Den andra blanketten som heter ”Klagomål på rektor” gäller klagomål som huvudmannen hanterar. Klagomål kan givetvis även lämnas per e-post, telefon, brev, eller genom personligt möte. Klagomål kan även lämnas anonymt.

Så går du vidare med klagomål avseende verksamhet
Om klagomålet avser verksamheten vänder man sig till rektor/förskolchef. Använd blanketten som heter ”Klagomål på verksamhet” vilken lämnas till rektor/förskolchef. Rektor/förskolchef är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet samt utreder och åtgärdar skyndsamt. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad genomförs en allsidig utredning av saken. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet vidtas.
Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till dig som är anmälare, senast två veckor från det att klagomålet kommit rektorn/förskolechefen tillhanda. Rektor kommer sedan att följa upp med dig som anmält. Upplever du att klagomålet kvarstår sätts nya och upptrappade åtgärder in. Huvudmannen informeras alltid om ärendet. Klagomålen hanteras alltid konfidentiellt.

Så går du vidare med klagomål avseende rektor/förskolechef
Om klagomålet avser rektorn/förskolechefen vänder du dig till huvudmannen. Använd blanketten som heter ”Klagomål på rektor/förskolechef”. Klagomålet kan exempelvis avse rektorns/förskolechefens hantering av en viss fråga eller att rektorns/förskolechefens hantering inte lett till önskat resultat.
Huvudman är ytterst ansvarig för hela processen kring hanteringen av ärendet, samt utreder och åtgärdar skyndsamt. Utredningens omfattning är beroende av klagomålets art. Är frågan komplicerad genomförs en allsidig utredning av saken. Skäliga åtgärder för att åtgärda klagomålet kommer att vidtas. Information om handläggning och åtgärder delges skriftligen till dig som anmält och huvudman följer upp ärendet inom en vecka för att säkerställa att du som anmälare inte upplever att klagomålet kvarstår. Om klagomålet kvarstår sätts nya och upptrappade åtgärder in. Ärendet följs upp på nytt inom en vecka av huvudmannen.

Av 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ”ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen”. För mer info se www.skolinspektionen.se

Är man inte nöjd med utredningen och det skriftliga svaret kan man vända sig till
Brickebergskyrkans skolstiftelse. Ordf. Lena Boström, Hagastrand 10, 703 40 Örebro eller lena.bostrom27@gmail.com

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig