Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Organisation

Förskolan Pärlan

- för hela människan
nu och i framtiden

Bakgrund
Pärlan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse och startade förskoleverksamhet 1989. Förskolan består av tre avdelningar, Musslan, Snäckan och Korallen.

Brickebergskyrkans skolstiftelse driver också Viktoriaskolan som är en f-9 skola. Viktoriaskolan erbjuder också skolbarnsomsorg (fritids)

Skolan och förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde i stadsdelen Brickebacken i Örebro och har barn och elever med en mängd olika kulturella och religiösa bakgrunder.

Den fysiska miljön
Förskolan Pärlan ligger på en mycket vacker skogstomt med lekmöjligheter i skogen och mycket fina gårdar att leka på.

Grundtanke och värdegrund
All förskoleverksamhet ska oavsett huvudman vila på en gemensam värdegrund som har sin bas i den kristna och humanistiska traditionen. Värdegrunden beskrivs i skollagen och utvecklas mer konkret i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Dessa styrdokument klargör att all verksamhet inom den svenska förskolan skall vara demokratisk, jämställd, solidarisk med de svagaste både i förskolans närmiljö och i världen, samt värna människovärdet och miljön. Läroplanen utgår från att varje människa har en unik kompetens och personlighet med förmåga att utveckla eget ansvar. Barn och vuxna ska visa respekt för varandra och acceptera andra människors integritet och särart. Alla människor har rätt att ha egna åsikter och ska kunna hantera inflytande och delaktighet och kunna acceptera demokratiska beslut.

Förskolan Pärlans vision är att vara en förskola för hela människan nu och i framtiden, i en miljö där barnen är TRYGGA, tar ANSVAR och är KREATIVA. För att främja barnens utveckling och lärande är det viktigt med en god samverkan mellan hemmet och förskolan. Barnen uppmuntras att ta hand om och lära med hela sin kropp. De utmanas och uppmuntras att reflektera över sitt lärande och ta ansvar för sitt handlande. Målet är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen då Pärlan vilar på en kristen grund.

Den kristna grunden
Pärlans grund är den kristna trons syn om alla människors lika värde. Den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er ska ni också göra för dem” ska genomsyra all verksamhet i förskolan. Pärlan vill erbjuda en miljö som kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke och lyhördhet. Förskolan avsätter tid tillsammans med barnen i livskunskap utifrån ett kristet perspektiv samt firar och uppmärksammar de kristna högtiderna. Pärlan välkomnar barn från alla familjer oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Mångfalden berikar utveckling och social samvaro.

Styrelse/skolledning

Förskolan Pärlan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse, som är en ekonomiskt och juridiskt fristående stiftelse. Skolstiftelsen leds av en styrelse utsedd av Brickebergskyrkans församling. Styrelsen utser rektor som i sin tur utser förskolan/skolans ledningsgrupp. Styrelsens uppgifter skall vara strategiska medan ledningens uppgifter är operativa. Ordförande i skolstiftelsen är Lena Boström. Skolledningen består av rektor Per-Philip Eriksson och Emma Gustavsson.

Styrdokument

Det här är ett antal dokument som vi på förskolan Pärlan jobbar efter.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig