Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Lärande

Lärande enligt läroplan för förskolan I Lpfö 18 står det :
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Kunskaps – och lärandesyn

Kunskapssyn
Barn erövrar kunskap hela tiden. Förskolan Pärlans kunskapssyn betonar vikten av att se tillägnandet av kunskap som en process som sker bl.a. i lek, samspel, skapande, iakttagande och samtal -reflektion. Kunskap kommer i olika skeden till uttryck i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet och resulterar i:

  • Förmåga att söka och tolka information
  • Förmåga att reflektera samt pröva och ompröva det man lärt sig
  • Självkännedom och social kompetens

Lärandesyn
Lärande sker i skiftande situationer och i möten med andra människor under hela livet. Estetisk verksamhet och teoretiskt lärande skapar tillsammans förutsättningar för en utveckling av hela människan. Förskolan Pärlan vill skapa en trivsam, inspirerande och lustfylld miljö för lärande där utgångspunkten är barnens lek. Förskolan vill arbeta för att alla barn får det stöd de behöver. Varje barn ska få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och bli medvetna om sitt eget lärande.

I lärandet önskar vi utgå från barnens förmågor och styrkor genom att:

  • uppmuntra varje tillfälle till lek och fantasi
  • låta varje barn uppleva glädjen i att lära, upptäcka och prova på
  • se varje barn som aktivt och skapande
  • främja varje barns utveckling i att ta eget ansvar
  • låta alla barn få uppleva tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna
    svårigheter och vara en tillgång i gruppen utan att bli jämförd med andr

Omvårdnad

Omsorg

Fostran

Lärande

Öppenhet

Kreativitet

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig