Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Värdegrunden och
vår kristna grund

Värdegrunden och vår kristna grund

Grundtanke och värdegrund
All förskoleverksamhet ska oavsett huvudman vila på en gemensam värdegrund som har sin bas i den kristna och humanistiska traditionen. Värdegrunden beskrivs i skollagen och utvecklas mer konkret i Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Dessa styrdokument klargör att all verksamhet inom den svenska förskolan skall vara demokratisk, jämställd, solidarisk med de svagaste både i förskolans närmiljö och i världen, samt värna människovärdet och miljön. Läroplanen utgår från att varje människa har en unik kompetens och personlighet med förmåga att utveckla eget ansvar. Barn och vuxna ska visa respekt för varandra och acceptera andra människors integritet och särart. Alla människor har rätt att ha egna åsikter och ska kunna hantera inflytande och delaktighet och kunna acceptera demokratiska beslut.

Förskolan Pärlans vision är att vara en förskola för hela människan nu och i framtiden, i en miljö där barnen är TRYGGA, tar ANSVAR och är KREATIVA. För att främja barnens utveckling och lärande är det viktigt med en god samverkan mellan hemmet och förskolan. Barnen uppmuntras att ta hand om och lära med hela sin kropp. De utmanas och uppmuntras att reflektera över sitt lärande och ta ansvar för sitt handlande. Målet är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen då Pärlan vilar på en kristen grund.

Den kristna grunden
Pärlans grund är den kristna trons syn om alla människors lika värde. Den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er ska ni också göra för dem” ska genomsyra all verksamhet i förskolan. Pärlan vill erbjuda en miljö som kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke och lyhördhet. Förskolan avsätter tid tillsammans med barnen i livskunskap utifrån ett kristet perspektiv samt firar och uppmärksammar de kristna högtiderna. Pärlan välkomnar barn från alla familjer oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Mångfalden berikar utveckling och social samvaro.

I det dagliga arbetet kan man se den kristna värdegrunden genom att vi sjunger sånger om Jesus och att vi har ett värdigt förhållningssätt till varandra. Man kan också se den genom att vi t ex skickar en hälsning till de barnen som är sjuka eller borta en längre tid från Pärlan, att vi saknar dem. 

Vid varje måltid börjar vi med att tacka Gud för maten för att visa tacksamhet.

Vi använder oss ibland av böcker eller lyssnar på barnmusik som speglar det kristna budskapet. 

Under sin tid på Pärlan får barnen på de olika avdelningarna möta berättelser ur Bibeln på olika sätt. Det kan vara med hjälp av böcker, flano, figurer eller drama. De äldsta barnen får under sitt sista år på Pärlan skapa sin egen bibelbok. Från jul och till slutet på vårterminen lyfter vi varje vecka en av bibelns berättelser om det kristna budskapet. Detta kallar vi för Bibelkul. Med hjälp av flanobilder berättar vi om Jesus liv på jorden. Efter det får barnen själva rita och återberätta berättelsen och ibland dramatiserar vi den. Vår strävan är också att barnen ska få dramatisera en eller flera av berättelserna inför en mindre publik. Innan barnen slutar på Pärlan får de med sig sin bibelbok de jobbat med under terminen. 

Konfessionella inslag

Då Pärlan vilar på kristen grund informerar vi enligt skollagen § 7 er vårdnadshavare gällande förekomsten av konfessionella inslag i utbildningen. 

På Pärlan genomsyrar den kristna grunden med dess värderingar och människosyn hela utbildningen, genom hur vi är och bemöter varandra, stora som små. Den gyllene regeln, ”Allt vad du vill att människor ska göra för dig, ska du göra för dem” är för oss en ledning i detta.

Under en dag på Pärlan förekommer konfessionella* inslag i form av en kortare andakt med bön i dagens samling och gemensam bordsbön innan måltid. Dessa är frivilliga för barnen att delta i vilket ni som vårdnadshavare avgör för ert barn. I de fall barnen inte får delta i konfessionella inslag likt de ovan informeras ansvarig pedagog och barnet erbjuds annan likvärdig aktivitet utifrån situation och barnets bästa.  

Under sin tid på Pärlan får barnen också möta Bibelns berättelser utifrån Jesus liv på jorden, i dessa samlingar förekommer inga konfessionella inslag.

 

*Konfessionella inslag; bekännande eller förkunnande inslag

som tillhör en viss religion och som initieras och genomförs

av huvudmannen eller på dennes uppdrag.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig