Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Organisation

Viktoriaskolan

- för hela människan
nu och i framtiden

Trygga elever som tar ansvar och är kreativa

Bakgrund
Viktoriaskolan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse och startade skolverksamhet 2001 med f-klass – skolår 2. Viktoriaskolan har idag c:a 230 elever från f-klass till skolår 9 med en klass i varje skolår. Skolan är organiserad i fyra arbetslag fritids F-4, F-3, 4-6 och 7-9. Viktoriaskolan erbjuder också skolbarnsomsorg (fritids) för elever i skolår f-4, fritidshemmet är organiserat i två avdelningar f-klass och 1-4.

Skolan och förskolan ligger i ett mångkulturellt bostadsområde i stadsdelen Brickebacken i Örebro. Skolan har elever med en mängd olika kulturella och religiösa bakgrunder. Skolstiftelsen driver också en förskola sedan 1989 med tre avdelningar.

Den fysiska miljön

Viktoriaskolan ligger på en mycket vacker skogstomt med lekmöjligheter i skogen och två stora skolgårdar. Skolan består av tre separata skolbyggnader och en idrottshall. I en byggnad finns f-klass och skolår 1 och där är också fritidshemsverksamheten för f-1 integrerad i skolans lokaler. I denna fastighet finns även förskola (förskolan Pärlan). I det stora skolhuset finns skolår 2-5 på nedre botten och även här är fritidsverksamheten integrerad i skolans lokaler. På övervåningen går idag skolår 6-9 och där finns även skolans elevcafé. I den sista byggnaden på skolan finns musiksal, NO/bildsal och skolhälsan. Idrottshallen togs i bruk i februari 2008.

Grundtanke och värdegrund
Viktoriaskolans vision är att vara en skola för hela människan nu och i framtiden i en miljö där eleverna är trygga, tar ansvar och är kreativa. På Viktoriaskolan vill vi erbjuda en miljö som kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke, lyhördhet och där eleverna har arbetsro, kan samtala om och utveckla redskap att bearbeta existentiella frågor. Eleverna utmanas och uppmuntras ständigt att reflektera över sitt lärande och ta ansvar för sitt handlande. Eleverna uppmuntras att lära för nuet och framtiden i ett lärande med hela sin kropp (MI). Viktoriaskolan vilar på en kristen grund.

Den kristna grunden
Viktoriaskolan bygger på en kristen värdegrund såsom vårt samhälle gjort i mer än tusen år. Den kristna trons syn om alla människors lika värde uttrycks i den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er ska ni också göra mot dem”. Den gyllene regeln ska genomsyra all verksamhet i skolan. Skolan avsätter tid tillsammans med eleverna för samtal om livsfrågor och fördjupad kunskap om den kristna tron. Målet är att varje elev ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen. Viktoriaskolan välkomnar alla elever oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Mångfalden berikar undervisning och social samvaro.

Styrelse/skolledning
Viktoriaskolan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse, som är en ekonomiskt och juridiskt fristående stiftelse. Skolstiftelsen leds av en styrelse utsedd av Brickebergskyrkans församling. Styrelsen utser rektor för skola/fritids och rektor för förskola; som i sin tur utser skolans och förskolans ledningsgrupp. Styrelsens uppgifter skall vara strategiska medan skolledningens uppgifter är operativa. Detta innebär att styrelsens uppgift är att stödja och ansvara för att skolledningen har de ekonomiska, personella och lokalmässiga resurser som fordras för att skolan skall kunna nå sina mål. Det dagliga arbetet ansvarar skolledningen för. 

Ordförande i skolstiftelsen är Lena Boström. Skolledningen består av rektor Per-Philip Eriksson (skola/fritids), rektor Emma Gustavsson (förskola) och arbetslagsledare i skolan/avdelningsledare i förskolan, samt kulturutvecklare.

Styrdokument

Det här är ett antal dokument som vi på skolan jobbar efter, och vi lägger upp dessa dokument för att du ska få en inblick i hur skolan jobbar.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig