Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Övningsskola

Örebro universitets verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Örebro universitet inledde hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det var en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Höstterminen 2018 permanentades de former för samverkan som funnits inom ramen för försöksverksamheten i och med att all VFU vid Örebro universitet sker inom ramen för Övningsförskole-/Övningsskolesamarbetet från och med ht-18. Denna verksamhet genomförs i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen och innebär att universitetets samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen.

Syfte och målsättning

Syftet med verksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Genom verksamheten ges också möjlighet för universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Det utökade samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola eller förskola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skol- och förskoleverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Viktoriaskolans vision och grundtanke som övningsskola

Viktoriaskolan har som vision att vara en skola för hela människan, där både elever och pedagoger får växa och lära. Som ett led i detta vill skolan också erbjuda blivande lärare Viktoriaskolan som en plats att växa inför sin framtida yrkeprofession. Viktoriaskolan vill vara en skola där lärarstudenten får möjlighet att utvecklas både i sina ledaregenskaper och i sitt sätt att undervisa elever på ett framgångsrikt sätt.

För skolans lärare ger det möjlighet att dela med sig av sitt kunnande, att reflektera över sin yrkesroll och praktik samt igenom det växa som pedagog. Genom lärarstudenternas frågor och koppling till ny forskning (genom utbildningen de deltar i vid universitetet) får skolans lärare möjlighet att lära mer om sin praktik och ställa sin vardagspraktik i ljuset av forskning.

Genom att vara övningsskola hoppas vi också att kunna hitta områden som vi tillsammans med universitetet kan genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom. Vi tror också på att detta samarbete kan ge våra pedagoger möjligheter att få bidra med sitt kunnande in i lärarutbildningen, genom att undervisa och föreläsa inom fält de är särskilt skickliga i.

Upplägg
Innan det är dags för en period av verksamhetsförlagdundervisning (VFU) inbjuds lärarstudenterna till ett möte med den lärare som är huvudansvarig för verksamheten som övningsskola. Vid detta möte får lärarstudenterna en presentation av skolan, träffar sina handledare och får en grovplan för den kommande perioden.

Under veckorna av VFU deltar lärarstudenterna i lektioner, leder själva lektioner, deltar i arbetslagsmöten och träffar för kollegialt lärande. De får tillfällen varje vecka för handledning med handledande lärare samt grupphandledning tillsammans med övriga VFU-studenter. Andra uppgifter som ingår i lärarens uppdrag får lärarstudenterna också möjlighet att delta i och prova på, som t.ex. rastvärdskap, utvecklingssamtal, konflikthantering och föräldramöten.

Viktoriaskolan tar emot upp till tolv lärarstudenter varje termin.

Övningsskoleteamet

Övningsskoleteamet har ansvaret för kontakten med universitetet, för att se över planen samt bevaka att planen följs. Övningsskoleteamet består av rektor Anette Frank, huvudansvarig handledare/förestelärare Sara Stengård, samt våra förstelärare Ulrika Hofgren och Maria Jängnemyr.

Handledare

Alla legitimerade lärare på skolan erbjuds handledarutbildning enligt en plan där en-två lärare per termin går utbildningen. Alla legitimerade lärare får möjligheten att handleda lärarstudenter.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig